De Reclamegarage

Algemene voorwaarden

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 52135446

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/ of van opdrachten en diensten van De Reclamegarage;
1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen De Reclamegarage en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van De Reclamegarage;
1.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door De Reclamegarage niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door De Reclamegarage is bevestigd;

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door De Reclamegarage desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2 In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden De Reclamegarage niet;
2.3 De Reclamegarage stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. De Reclamegarage bepaalt deze uren in alle redelijkheid, echter zijn deze bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);
a. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en De Reclamegarage zijn overeen-gekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
b. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest;
2.4 In de offerte wordt aangegeven of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van een aangenomen som;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat De Reclamegarage de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van De Reclamegarage en deze algemene voorwaarden;
3.2 Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het ontwerpen de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door De Reclamegarage bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering van de productie komt door de wijziging te vervallen;

Artikel 4. PRIJZEN
4.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die De Reclamegarage in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/ of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is De Reclamegarage gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 5. BETALING
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
5.2 De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is De Reclamegarage alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5.4 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door De Reclamegarage ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door De Reclamegarage ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering van de productie geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige oplevering is De Reclamegarage dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
7.2 De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/ of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit De Reclamegarage kan worden toegerekend; – wederpartij in één of meer verplichtingen jegens De Reclamegarage tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – wederpartij De Reclamegarage niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 De Reclamegarage zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal De Reclamegarage de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;
8.2 De Reclamegarage is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij De Reclamegarage;
8.3 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Reclamegarage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Reclamegarage worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Reclamegarage zijn verstrekt, heeft De Reclamegarage het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
8.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Reclamegarage de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
8.5 De wederpartij dient alle door De Reclamegarage in concept aangeboden zet- , druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd en/of goedgekeurd aan De Reclamegarage terug te zenden;
8.6 Goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als bevestiging dat De Reclamegarage de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;
8.7 De Reclamegarage is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedkeurde of gecorrigeerde proeven.

Artikel 9. RECLAME
9.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan De Reclamegarage. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De Reclamegarage zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Reclamegarage in staat is adequaat te reageren;
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal De Reclamegarage de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Reclamegarage te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
9.4 Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; – de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van De Reclamegarage op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd; – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van De Reclamegarage; – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens De Reclamegarage (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; – zonder schriftelijke toestemming van De Reclamegarage door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
9.5 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
9.6 Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING
10.1 De Reclamegarage is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
10.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van De Reclamegarage passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Levering van alle zaken daaronder begrepen ontwerpen, schetsen, illustraties, prototypen, films, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door De Reclamegarage aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichtte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
11.2 De Reclamegarage is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt De Reclamegarage voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
11.3 Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van De Reclamegarage te leveren. Hij is eveneens verplicht De Reclamegarage op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan De Reclamegarage om dit pandrecht tot stand te brengen;
11.4 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, zulks in de meest ruime zin des woords en in het bijzonder de auteursrechten als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet – toe aan De Reclamegarage. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend De Reclamegarage daartoe bevoegd.
Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat De Reclamegarage ter zake rechthebbende is. Zo mag een De Reclamegarage productie niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van De Reclamegarage.
11.5 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, Buma rechten of portretrechten van derden. Deze rechten zijn additionele kosten die niet in een offerte worden meegenomen en welke wederpartij (nog) verschuldigd is. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij;

Artikel 12. COPYRIGHT
Al het door De Reclamegarage vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Reclamegarage niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend;

Artikel 13. BUITENGEBRUIKSTELLING
13.1 De Reclamegarage heeft het recht een door hem geproduceerde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens De Reclamegarage niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
De Reclamegarage zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van De Reclamegarage kan worden verlangd;
13.2 De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
13.3 Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door De Reclamegarage gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 De Reclamegarage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Reclamegarage is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
14.2 De Reclamegarage is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Reclamegarage of leidinggevende ondergeschikten;
14.3 Indien De Reclamegarage aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld;
14.4 Indien De Reclamegarage aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Reclamegarage in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;
14.5 In afwijking van wat onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

14.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Reclamegarage aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Reclamegarage toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
14.7 De Reclamegarage is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 15. OVERMACHT
15.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van De Reclamegarage, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van De Reclamegarage kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, storingen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door De Reclamegarage ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
15.2 Overmacht geeft De Reclamegarage het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 16. VRIJWARINGEN /GEHEIMHOUDING
16.1 De wederpartij vrijwaart De Reclamegarage voor aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
16.2 Indien wederpartij aan De Reclamegarage informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert wederpartij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten;
16.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17. RISOCO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 18. GEBRUIK EN LICENTIE
18.1 Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met De Reclamegarage, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de productie voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de productie, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan De Reclamegarage bekend te zijn gemaakt;
18.2 De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van De Reclamegarage niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de De Reclamegarage recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste 3 maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van De Reclamegarage een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vorderen;
18.3 Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;
18.4 De Reclamegarage heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie;

Artikel 19. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.
In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 20. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
20.1 De vestigingsplaats van De Reclamegarage is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens De Reclamegarage moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
20.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Reclamegarage is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
20.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en De Reclamegarage gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.